RegulaminRegulamin korzystania z serwisów internetowych Serwisu : www.sharingbee.pl
 

Słownik pojęć : 

Użytkownik -  zakładający Misję, Ambasador, Challenger, Partner-Sponsor 

Dostawca Usługi – SharingBee Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

Inicjujący – użytkownik, który stworzył Misję i rozpoczyna zbiórkę pieniędzy na cel wskazany w Misji. 

Misja – cel lub projekt, na poczet którego zbierane są pieniądze przy użyciu Serwisu; platformy My Planet Mission, My Social Mission albo My Start Up Mission

Źródła finansowania Misji – wpłaty bezpośrednie od Użytkowników, środki uzyskane od Partnera-Sponsora, środki uzyskane z realizacji tzw. „Wyzwań”, ewentualnie inne, jeżeli zostaną przewidziane, 

Ambasador – Użytkownik, który nie jest Inicjującym Misję, a który przyłącza się do istniejącej Misji i decyduje się ją wspierać i promować. Ambasador wspiera Misję bądź poprzez bezpośrednie finansowe wspieranie Misji albo poprzez dokonywanie zakupów u Partnera-Sponosora poprzez stronę Misji w celu uzyskania od Partnera-Sponsora środków na finansowanie Misji, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu. 

Partner-Sponsor – podmiot prowadzący stronę internetową, poprzez którą dokonywane są zakupy, związany umową z Sharingbee Sp. z o.o. bądź poprzez umowę zawartą bezpośrednio z Sharingbee Sp. z o.o. bądź z pośredniczącym podmiotem zajmującym się marketingiem afiliacyjnym, który jest związany z Sharingbee Sp. z o.o. umową, który zobowiązał się do przekazania części kwoty uzyskanej z zakupu dokonanego u Partnera-Sponsora przez Użytkownika lub Ambasadora na rzecz SharingBee Sp. z o.o. w celu wspierania Misji założonej w serwisie Sharingbee Sp. z o.o. 

Wyzwanie – cel dodatkowy ustanowiony przez Użytkownika w związku z konkretną Misją w przypadku realizacji którego użytkownik, który ustanowił Wyzwanie zobowiązuje się przyznać Misji nagrodę (np. dodatkową kwotę pieniężną, darmową reklamę Misji etc.) 

Rzucajacy Wyzywanie  - Użytkownik, który założył „Wyzwanie” 

Serwis – strona internetowa prowadzona pod adresem internetowym www.sharingbee.pl oraz powiązana z nią strona w przypadku Misji MyPlanet strona www.myplanetmission.pl§ 1

1. Rejestracja Użytkownika

1. Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna albo prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej muszą być reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji zgodnie z aktualną informacją z właściwego rejestru lub ewidencji.

2. W celu uzyskania możliwości korzystania z Serwisu Użytkownik musi posiadać ważne konto założone w Serwisie, umożliwiające korzystanie z wszystkich funkcjonalności Serwisu, jak w szczególności z platform MyPlanet, MySocial. Użytkownik może założyć konto bądź poprzez wypełnienie formularza znajdującego się w serwisie www.sharingbee.pl i www.myplanetmission.pl bądź przy użyciu własnego konta w portalu społecznościowym „Facebook”. 

3. W procesie rejestracji Użytkownik jest zobowiązany do podania wszelkich danych oznaczonych symbolem „*” jak w szczególności :

- pełnego imienia i nazwiska, 

- adresu mailowego,

oraz do wyraźnego zaakceptowania niniejszego Regulaminu, jako wiążącego strony umowy zgodnie z par. 2.6 niniejszego Regulaminu. 

4. Użytkownik zobowiązuje się do podania w procesie rejestracji danych prawdziwych a w przypadku ich zmiany, do niezwłocznego poinformowania o zmianie Dostawcę usługi. 

5. Wypełnienie formularza rejestracji lub przeprowadzenie rejestracji za pomoca konta na portalu społecznościowym Facebook oznacza automatyczną rejestrację Użytkownika w Serwisie. Dostawca Serwisu może, bez podania przyczyny, odrzucić. Podmiotowi, któremu odmówiono rejestracji nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do Dostawcy Serwisu co wnioskujący uznaje akceptując niniejszy Regulamin. 

6. Strony, tj. Użytkownik i Dostawca Serwisu oświadczają, że z dniem dokonania rejestracji Użytkownika w Serwisie dochodzi do zawarcia pomiędzy stronami umowy na zasadach i warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

7. Każda ze stron jest uprawniona do rozwiązania łączącej je na podstawie niniejszego Regulaminu umowy z zachowaniem jednomiesięcznego terminu jej wypowiedzenia z zastrzeżeniem, że jeżeli w dacie zakończenia okresu wypowiedzenia istnieje nadal założona przez Użytkownika misja, umowa ulega rozwiązania z dniem upływu czasu trwania misji. 

8. Użytkownik uzyskuje dostęp do funkcji Serwisu, po przeprowadzeniu pełnej aktywacji konta. Pełna aktywacja konta następuje po zatwierdzeniu konta poprzez kliknięcie w link aktywacyjny, znajdujący się w mailu wysłanym do Użytkownika w celu potwierdzenia rejestracji. 

9. Użytkownik, który w ramach swojej działalności w serwisie zdecyduje się na zapoczątkowanie nowej Misji na platformie MySocial, zobowiązany jest do obowiązkowego podania, na odpowiednim etapie korzystania z Serwisu i zakładania Misji, dodatkowych danych dotyczących jego osoby oznaczonych każdorazowo symbolem „*”.


2. Beneficjent Misji My Planet

1. Beneficjentem Misji My Planet (Beneficjent MMP) może być wyłącznie fundacja w rozumieniu ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (t.j. Dz.U. 1991, Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez właściwy sąd powszechny oraz stowarzyszenie w rozumieniu ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (zwany dalej Rejestem Fundacji) (t.j. Dz.U. 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)

2. W celu korzystania z Serwisu Beneficjent jest zobowiązany do przeprowadzenia procesu rejestracji, poprzez osobę uprawnioną, zgodnie z wpisem do Rejestru Fundacji do jej reprezentowania. Rejestracja dokonywana jest poprzez wypełnienie właściwego formularza znajdującego się na stronie Serwisu My Planet. Po wypełnieniu formularza i jego przesłaniu Sharingbee dokonuje weryfikacji informacji przekazanych przez reprezentanta Beneficjenta i podejmuje decyzje o dokonaniu rejestracji danego podmiotu, jako Beneficjenta lub odmawia mu takiej możliwości. Sharingbee może odmówić dokonania rejestracji Beneficjenta bez podania przyczyny i może w dowolnym momencie pozbawiać podmiot zarejestrowany, jako Beneficjent statusu Beneficjenta. W takiej sytuacji Sharingbee zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Beneficjenta.

3. Przed dokonaniem rejestracji Beneficjenta MMP, oraz na każdym dalszym etapie korzystania przez Beneficjenta z Serwisu Beneficjent jest zobowiązany do przedłożenia na żądanie Sharingbee aktualnych dokumentów potwierdzających status Beneficjenta i udzielenia odpowiedzi na wszelkie pytania Sharingbee zadane w formie bezpośredniej, mailowej, telefonicznej innej. 

4. Rejestracja Beneficjenta MMP w Serwisie jest możliwa wyłącznie po pozytywnej weryfikacji Beneficjenta przez Dostawcę Serwisu. Dokonanie rejestracji Beneficjenta MMP jest równoznaczne z zawarciem przez Beneficjenta MMP z Dostawcą Serwisu umowy o świadczenie usług na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych Beneficjenta MMP zobowiązuje się on do niezwłocznego poinformowania o zmianie Dostawcę Usługi i zaktualizowania swoich danych w Serwisie. 


§ 2 Tworzenie Misji MyPlanet albo MySocial

1. Celem Serwisu jest umożliwienie Użytkownikowi zbierania środków pieniężnych na określony cel, wskazany przez Użytkownika, jako Misja oraz uczestnictwo przez Użytkowników w innych formach partycypacji w zbieraniu środków pieniężnych na określony cel, w szczególności poprzez decyzję o zaangażowaniu się w Misję, jako jej Ambasador, Rzucający Wyzwanie, dokonanie zakupów od Patnerów-Sponsorów Sharingbee. Serwis umożliwia każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi zakładanie Misji w ramach platformy My Planet albo My Social.

2. Platforma My Planet służy do pośredniczenia pomiędzy organizacjami prowadzącymi działalność charytatywną a Użytkownikami, którzy za pomocą Serwisu są zainteresowani wspieraniem Misji charytatywnej założonej przez Użytkownika, której Beneficjentem są podmioty wskazane w par. 1.2.1 niniejszego Regulaminu.  

3. Platforma My Social ma na celu umożliwienie Użytkownikom zbierania środków pieniężnych na dowolny, zgodny z prawem, cel wskazany jako cel Misji. 

4. Jedynie zarejestrowany Użytkownik, którego konto zostało w pełni aktywowane, jest uprawniony do podejmowania skutecznych działań w serwisie, jak w szczególności do założenia Misji, działania, jako Ambasador Misji etc. 

5. W celu założenia nowej Misji Użytkownik wybiera ikonę „Stwórz własną Misję” a następnie jest zobowiązany do wskazania następujących danych Misji :

- nazwa Misji,

- opis Misji, 

- cel Misji, 

- kwotę, jak musi zostać zebrana w celu realizacji Misji, 

- czas trwania Misji (okres w którym środki na cel Misji mają zostać zebrane) 

- kategorię Misji,

- w przypadku Misji MySocial i MyStartup wskazania czy w związku z udzieleniem przez Ambasadorów bezpośredniego wsparcia finansowego na rzecz Misji przysługuje Ambasadorowi od założyciela Misji nagroda, oraz określenia na jakich warunkach i w jakiej formie nagroda zostanie przyznana,  

- wskazania danych rachunku bankowego, na który przelane zostaną środki zgromadzone w czasie trwania Misji, o ile zrealizowane zostaną wszelkie warunki od których uzależnione jest uznanie misji za zakończoną sukcesem. 

- określenia ilości Ambasadorów Misji  

Użytkownik może załączyć zdjęcia i filmy inne niż plik video wskazany powyżej w celu promowania swojej Misji. 

6. Po wskazaniu (wypełnieniu) wszelkich informacji wymaganych do założenia Misji Użytkownik przesyła wniosek o założenie Misji do Dostawcy Usługi w celu jego akceptacji.

7. Dostawca Usługi jest uprawniony do odmowy założenia Misji według swojego uznania, a w szczególności z uwagi na to, że  : 

- Misja zawiera treści pornograficzne lub treści takie promuje,

- Misja służy do popełnienia czynu zabronionego, jak w szczególności przestępstwa, przestępstwa skarbowego, wykroczenia etc. lub Misja ma służyć    osiągnięciu celu niezgodnego z prawem, 

- Misja zawiera treści sprzeczne z prawem lub niezgodne z dobrymi obyczajami, 

- służy finansowaniu działalności gospodarczej, 

- Misja ma służyć celowi, dla którego realizacji stawiane są szczególne wymogi prawne, 

- jako nagroda prezentowane są albo celem Misji jest produkcja, obrót, wprowadzenie do obrotu produktów, których produkcja, obrót, wprowadzenie do obrotu jest niezgodne z prawem lub wymaga wypełnienia dodatkowych wymogów prawa, w tym uzyskania koncesji lub zgody właściwego organu, jak w szczególności środków odurzających, narkotyków, środków medycznych, lekarstw, alkoholu, tytoniu, broni palnej, noży materiałów o treści pornograficznej zwierząt etc. 

- Dostawca Usługi uzna, że realizacji Misji jest sprzeczna z założonymi przez niego celami prowadzenia Serwisu i wyznawanymi wartościami. 

8. Dostawca Usługi podejmuje decyzję o akceptacji lub odrzuceniu Misji w terminie 2 (dwóch) dni robocze od dnia otrzymania prawidłowo wypełnionego zgłoszenia Misji. Użytkownik ma prawo do jednorazowego odwołania od decyzji Dostawcy Usługi w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia otrzymania od Dostawcy Usługi informacji o decyzji w sprawie założenia Misji.

9. Po akceptacji Misji przez Dostawcę Usługi Dostawca Usługi dokonuje niezwłocznego uruchomienia Misji, z wyjątkiem sytuacji, gdy Użytkownik wyznaczył inny termin rozpoczęcia Misji. W takim przypadku Misja zostanie rozpoczęta z dniem wskazanym przez Dostawcę Usługi. 

10. Misja ulega zakończeniu sukcesem, o ile w okresie zakreślonym przez Użytkownika, jako czas trwania Misji zebrana zostanie kwota równa lub wyższa od kwoty wskazanej przez Użytkownika przy zakładaniu Misji. Misja kończy się niepowodzeniem, o ile w okresie trwania Misji nie zostanie zebrana kwota co najmniej równa kwocie wskazanej przez Użytkownika przy zakładaniu misji. 

11. Czas trwania Misji wskazany przez Użytkownika przy zakładaniu Misji ani okres jej rozpoczęcia i tym samym zakończenia nie podlegają zmianie ani przedłużeniu. 

12. W przypadku, gdy Misja zakończy się sukcesem środki zgromadzone w czasie trwania Misji przekazane na cel, jakim jest wsparcie Misji, zostaną przekazane na rachunek bankowy Użytkownika, który założył Misję w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia Misji sukcesem. 

13. Użytkownik, który założył Misję jest osobiście zobowiązany do wywiązania się ze wszystkich zobowiązań, jakie przyjął na siebie w związku z założeniem Misji i korzystaniem z Usługi, jak w szczególności z obowiązku przekazania nagród na rzecz Ambasadorów. Dostawca Usługi nie jest w żaden sposób zobowiązany ani odpowiedzialny za wywiązanie się przez Użytkownika, który założył Misję z jakichkolwiek zobowiązań. 


§ 3 Wparcie dla Misji MyPlanet albo MySocial

1. Każdy Użytkownik serwisu ma możliwość udzielenia wsparcia na rzecz istniejącej w serwisie Sharingbee Misji.

2. Wsparcia można udzielić poprzez bezpośrednie wpłaty na rzecz danej Misji MyPlanet, zakup nagrody w Misji MySocial, zostanie Ambasadorem Misji, dokonanie zakupu produktów Partnera – Sponsora serwisu SharingBee za pośrednictwem Serwisu, stworzenie i zrealizowanie Wyzwania dla danej Misji.

3. W celu udzielenia bezpośredniego wsparcia konkretnej Misji Użytkownik powinien zalogować się do swojego konta, wybrać Misję, którą chce wesprzeć, wybrać pole „Przekaż darowiznę”, wybrać wysokość kwoty, jaką chce wesprzeć daną misję, a która nie może być mniejsza niż 10 (słownie : dziesięć) złotych. Użytkownik zostanie następnie przekierowany automatycznie do strony serwisu płatności internetowych operatora obsługującego Serwis. Dokonując płatności za pośrednictwem Operatora Użytkownik w pełni potwierdza akceptację regulaminu danego dostawcy dostępnego pod adresem : https://secure.tpay.com/regulamin.pdf. Ustalając wysokość darowizny Użytkownik dokonuje także wyboru nagrody, która zostanie przyznana na jego rzecz, jako nagroda za dokonanie darowizny. 

4. Użytkownik, który zdecyduje się na zostanie Ambasadorem Misji dołącza do Misji poprzez zaznaczenie łącza pt. „Zostań Ambasadorem”. W takim przypadku Użytkownik jest każdorazowo wyświetlany, jako Ambasador Misji a środki uzyskane od Partnerów-Sponsorów Dostawcy Usługi w związku z zakupami dokonanymi przez Ambasadora za pośrednictwem Serwisu Dostawcy są proporcjonalnie przydzielane do Misji, której Użytkownik jest Ambasadorem. 

5. Formą finansowego wspierania Misji przez Ambasadora jest także dokonywanie przez Użytkownika będącego Ambasadorem zakupu towarów lub usług od Partnerów-Sponsorów Dostawcy Usługi za pośrednictwem Serwisu SharingBee.com, co skutkuje przekazywaniem przez Partnera-Sponsora prowizji od sprzedaży towaru lub usługi sprzedawanej przez Partnera-Sponsora Dostawcy Serwisu. 

6. Kwota zebrana przez Ambasadora w wyniku dokonywania zakupów towarów lub usług Partnera-Sponsora będzie przekazywana przez Dostawcę Serwisu na rzecz Misji, których Użytkownik jest Ambasadorem. W przypadku, gdy Użytkownik jest Ambasadorem wielu Misji uzyskana kwota będzie dzielona zgodnie z dyspozycją przedstawioną w Serwisie przez Ambasadora. 

7. Użytkownik, który stworzy („rzuci”) Wyzwanie zobowiązuje się do dokonania darowizny na rzecz Misji konkretnej kwoty, o ile Wyzwanie rzucone przez niego zostanie zrealizowanie w zakreślonym przez Wyzywającego terminie. W przypadku realizacji Wyzwania w terminie Wyzywający zobowiązuje się wpłacić wskazaną przez siebie kwotę na rachunek Dostawcy Usługi. W przypadku, gdy Misja zostanie zrealizowania w terminie kwota przekazana przez Wyzywającego z tytułu realizacji Wyzwania zostanie przekazana na rachunek Beneficjenta Misji. Wyzwanie może dotyczyć osiągnięcia w określonym czasie łącznej kwoty nowych wpłat albo osiągnięcia przez Misję łącznej, określonej przez Wyzywającego ilości Ambasadorów w określonym terminie. 

8. Wszelkie wpłaty dokonywane przez Użytkowników na rzecz danej Misji czy to w formie darowizn bezpośrednich, zakupu nagrody, kwot przekazywanych przez Partnerów – Sponsorów, Rzucających Wyzwanie albo w inny sposób pozyskiwane będą przekazywane na rachunek bankowy Dostawcy Usługi, który w przypadku uzyskania kwoty wskazanej, jako cel Misji, w okresie zakreślonym, jako czas trwania Misji, przekaże zgromadzoną kwotę, pomniejszoną o koszt prowizji Dostawcy Usługi na rachunek wskazany przez Użytkownika.  

9. W przypadku, gdy cel Misji My Social nie zostanie zrealizowany w okresie trwania Misji środki przekazane przez Użytkownika: 

- bezpośrednio w formie wsparcia na konto są zapisywane na saldo Użytkownika, który dokonał wsparcia darowizny przez Dostawcę Usługi i po wystąpieniu przez Użytkownika z żądanie zwrotu,  zostaną zwrócone Użytkownikowi przelewem, w terminie 7 dni na wskazany przez niego rachunek bankowy,

- poprzez dokonywanie zakupów u Partnerów-Sponsorów Dostawcy Usług poprzez korzystanie z Serwisu zostaną przekazane Fundacji MyPlanet, a do czasu jej powołania do wybranej przez Dostawcę Serwisu Fundacji, w celu ich wykorzystania na cel statutowy tej Fundacji,

- który stworzył Wyzwanie, zostaną zwrócone na jego konto bankowe przez Dostawcę Usługi w terminie 7 dni od dnia, kiedy Misja nie została zrealizowana, 


§ 4 Dane osobowe i polityka prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników Serwisu http://www.sharingbee.pl w związku z korzystaniem przez nich z usług Sharingbee Sp. z o.o. poprzez Serwis. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu korzystania z Serwisu. Pojęcia użyte w treści niniejszego dokumentu mają znaczenie jak w Regulaminie korzystania z Serwisu. 

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Sharingbee Sp. z o.o. z siedzibą w Brwinowie, 05-840, ul. Myśliwska 10, KRS 0000664540, NIP 5213768704. 

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Aneta Zagórska, z którym można się kontaktować poprzez e-mail biuro@sharingbee.pl lub pod numerem tel 733 339 340

4. Dostawca Serwisu przetwarza na podstawie:

- zgody wyrażanej przez Użytkownika

- w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy, 

- w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: 

- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

- poprzez gromadzenie plików “cookies”. 

6. Dane podane przez Użytkownika będą przetwarzane przez Dostawcę Serwisu w celach:

- rejestracji w Serwisie

- zawarcia i realizacji umowy określonej w § 1 ust. 2 pkt 6 Regulaminu 

- bieżącej obsługi działań Serwisu do których wymagane jest dokonywanie czynności związanych z danymi osobowymi Użytkowników, 

- w celu zapewnienia kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą Serwisu, w tym dotyczącego działalności Dostawcy Serwisu, 

- w celu dokonywania wypłat zgromadzonych środków finansowych na wsparcie Projektu, zgodnie z treścią Regulaminu, 

7. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez Użytkownika, dane osobowe przetwarzane są w celu: 

- kontaktu w celach marketingowych Dostawcy Serwisu oraz działalności podmiotów współpracujących z Dostawcą Serwisu,

-przesyłania przez Dostawcę Serwisu na wskazany przez Użytkownika adres e-mail zamówionego Newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 104) 

8. Dane osobowe przetwarzane przez Dostawcę Serwisu obejmują: imię, nazwisko, adres e-mail, adres Użytkownika,  identyfikator Użytkownika oraz hasło, nr telefonu, data urodzenia, kraj zamieszkania, zdjęcie, a także inne dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, jeżeli Użytkownik je podał, jak również dane Użytkownika przekazane przez Serwis pośrednictwa finansowego Operatorowi w związku z wpłatą na rachunek Operatora kwoty Dotacji, tj. następujące dane: adres e-mail Użytkownika. 

9. Podanie przez Użytkownika danych osobowych tj. imię, nazwisko, adres e-mail, identyfikator Użytkownika i hasło jest warunkiem rejestracji w Serwisie i warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości rejestracji w serwisie i zawarcia umowy oraz świadczenia usług. Podanie pozostałych danych osobowych określonych w pkt 7 jest dobrowolne. 

10. Na podstawie Regulaminu Użytkownik akceptujący Regulamin upoważnia Dostawcę Usługi do przekazania jego danych osobowych tj. imienia, nazwiska, wysokości kwoty wpłaconej przez danego Użytkownika na rzecz danej Misji, na rzecz podmiotu, który jest beneficjentem działań Użytkownika związanych ze wspieraniem danej Misji, a Dostawca Usługi zobowiązuje się do przekazania takich danych osobowych Użytkownika, którą wspierał dany Użytkownik, w przypadku Misji My_Planet każdorazowo po zakończeniu okresu trwania Misji, w przypadku Misji My_Social o ile Misja zostanie zakończona powodzeniem. 

11. Dane osobowe zbierane przez Dostawcę usług są obsługiwane i bezpośredni dostęp do nich mają jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Dostawcy Usług oraz upoważnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu.

12. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości w przypadku przedstawienia przez takie podmioty zgodnych z prawem żądań przekazania danych, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości.

13. Dostawca Serwisu może powierzyć dane innemu podmiotowi w drodze umowy zawartej na piśmie. Podmiot, któremu zostanie powierzone przetwarzanie danych osobowych, może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie.

14. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Komisja Europejska stwierdziła/ nie stwierdziła odpowiedni stopień ochrony w przypadku przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Administrator zapewnia odpowiednie zabezpieczenia ochrony danych osobowych. 

15. Użytkownik może uzyskać kopię danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

16. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres 10 lat od dnia zakończenia stosunku prawnego będącego podstawą przetwarzania. 

17. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania: 

- dostępu do danych osobowych

- sprostowania danych

- usunięcia danych

- ograniczenia przetwarzania danych

- przenoszenia danych. 

18. Z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika przysługuje Użytkownikowi prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Jeżeli dane przetwarzane są do celów marketingu bezpośredniego, Użytkownik może wnieść sprzeciw bez podania przyczyny. 

19. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, Użytkownik może cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody. 

20. W przypadku, gdy Użytkownik cofnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, ich przekazywanie, zgodnie z warunkami Regulaminu czy dokonywanie jakichkolwiek innych czynności związanych z danymi osobowymi, w zakresie wynikającym z Regulaminu Dostawca Serwisu dokona zamknięcia jego konta, z uwagi na brak możliwości wywiązania się z obowiązku zapewnienia kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a Beneficjentem albo Dostawcą Usługi w wymaganym zakresie. W takim przypadku Misja My_Social zostaje zamknięta a w przypadku Misji My_Planet rolę Użytkownika Inicjującego przejmuje Dostawca Usługi w celu zapewnienia możliwości zakończenia Misji i przekazania środków do Beneficjenta. 

21. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża na to zgodę, aby Dostawca Usługi przekazywał na rzecz Beneficjenta Misji dane użytkownika, jak w szczególności imię, nazwisko, adres, kwotę przekazaną przez Użytkownika w celach związanych z wywiązywaniem się przez Beneficjenta z obowiązków podatkowych oraz związanych z ewentualnymi dostawami nagród. 

22. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy. 

23. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. 

24. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy.

25. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Serwis używa plików HTTP Cookie tzw. „cookies” tj. małych fragmentów tekstu, które Serwis wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę, a który Używany jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu a także do zbierania informacji, które pomagają dostosowywać strony Serwisów do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Użytkowników. W przypadku ograniczenia lub wyłączenia dostęp plików cookies do swojego komputera, korzystanie ze strony Serwisu będzie co do zasady możliwe, ale może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z niektórych funkcji.

26. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w reklamach umieszczonych w Serwisie mogą zostać wykorzystane cookies podmiotów trzecich, głównie w celach związanych z oceną skuteczności działań reklamowych. Niniejsza Polityka prywatności nie reguluje zasad korzystania z plików cookies tych podmiotów.

27. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie adresów IP odwiedzających strony Serwisu, głównie w celach statystycznych. 

28. Wszelkie dane osobowe przetwarzane przez Dostawcę Usług zabezpieczone są poprzez zastosowanie środków technicznych ochrony przetwarzanych danych, przy uwzględnieniu zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności są zabezpieczone przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.§ 5 Korzystanie z Serwisu

1. Użytkownik zobowiązuje się do używania Serwisu, w tym do zamieszczania w Serwisie, zgodnych z możliwościami serwisu plików w dopuszczalnych formach,  wyłącznie w celu wskazanym w par 2.1 niniejszego Regulaminu w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

2. W szczególności Użytkownik zobowiązuje się do :

- nie publikowania w Serwisie jakichkolwiek materiałów, do których nie przysługuje jemu pełnia praw, jak w szczególności pełnia praw w zakresie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych, czy praw do wizerunku albo innych dóbr osobistych osób, które zostały utrwalona na udostępnianym materiale. Użytkownik zobowiązuje się do natychmiastowego usunięcia materiału, do którego utracił prawa, w jakimkolwiek zakresie. Dostawca Serwisu jest uprawniony do usunięcia jakiegokolwiek materiału, informacji etc. umieszczonych w Serwisie, bez podania przyczyny. W takim przypadku zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym Użytkownika.

- nie umieszczania w Serwisie jakichkolwiek treści rasistowskich, erotycznych, dyskryminujących kogokolwiek z uwagi na przysługującą mu cechę, jak w szczególności z uwagi na pochodzenie etniczne, przekonania, w tym religijne, kwestie kulturowe, wulgarnych, wywołujących konflikty, jak również służących albo mogących służyć popełnieniu przestępstwa czy sprzyjających takim działaniom. 

- nie publikowania w jakikolwiek sposób w Serwisie oraz do nie przesyłania innym Użytkownikom jakichkolwiek informacji marketingowych, handlowych czy innych w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną, 

- nie podejmowania działań zmierzających, w jakimkolwiek zakresie do świadczenia usług identycznych lub podobnych do usług Serwisu wg pomysłu Dostawcy Serwisu,

- nie podejmowania jakichkolwiek działań, które w negatywny sposób wpływałyby na działanie Serwisu, w tym w szczególności utrudniających jego działanie, destabilizujących, spowalniających, ograniczających dostęp innych osób do Serwisu,

3. Zamieszczającym pliki w serwisie, jest Użytkownik, który wprowadza je do systemu Serwisu, za pomocą którego dochodzi do ich wyświetlenia i to Użytkownik zamieszczający pliki ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za to, że takie działanie jest zgodne z prawem oraz, że nie narusza praw osób trzecich. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Użytkownik, który zamieszczają w serwisie pliki graficzne, bez względu na ich format czy treść, udziela na rzecz Serwisu bezterminowej i niewyłącznej, oraz nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w ramach Serwisu. Umowa licencyjna, o której mowa powyżej, może zostać wypowiedziana po upływie trzech lat od dnia jej zawarcia na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego. Za udzielenie licencji Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie

4. Dostawca Usługi nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz formę danych zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie.

5. W przypadku wystąpienia przez jakikolwiek organ lub osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami wobec Dostawcy Serwisu w związku z jakimikolwiek kwestiami dotyczącymi plików umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie, Użytkownik, który umieścił plik zobowiązuje się do przystąpienia do postępowania, bez względu na jego etap oraz do doprowadzenia do przejęcia całości odpowiedzialności wobec podmiotu trzeciego i zwolnienia Dostawcy Serwisu z odpowiedzialności przez podmiot trzeci. W przypadku konieczności prowadzenia przez Dostawcę Serwisu jakiegokolwiek postępowania w tym zakresie oraz poniesienia w związku z tym jakichkolwiek kosztów, w tym w szczególności kosztów odszkodowań wobec osób trzecich lub innych należności oraz kosztów zastępstwa przedsądowego i procesowego Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, że dokona zapłaty na rzecz Dostawcy Serwisu wszelkich tych kosztów w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o ich konieczności poniesienia przez Dostawcę Serwisu.

6. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zasad określonych w Regulaminie, nie dokonywania jego naruszeń i postępowania zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.

7. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę, w każdym zakresie, w jakim zgoda Użytkownika jest wskazana w sposób bezpośredni lub pośredni w treści Regulaminu. W przypadku postępowania przez Użytkownika w sposób sprzeczny z Regulaminem, zasadami prawa lub w inny sposób godzący w dobra prawnie chronione, Dostawca Usługi jest uprawniony do zablokowania Konta Użytkownika, zablokowania Użytkownikowi dostępu do części Usług dostępnych w Serwisie.

8. Usunięcie Konta Użytkownika stanowi wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usług. O fakcie zablokowania Konta, dostępu do części Usług lub usunięcia Konta Użytkownik zostaje powiadomiony na aktualny adres e-mail. W przypadku, zablokowania konta Użytkownika lub zablokowanie jego funkcjonalności Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji do Dostawcy Usługi poprzez przesłanie maila na adres Dostawcy Usługi 

9. Przy korzystaniu z Serwisu Dostawca Usługi udostępnia Użytkownikowi dokumenty i narzędzia, celem ich wykorzystania (Materiały Sharingbee). Używając, jakichkolwiek Materiałów udostępnionych przez Sharingbee Użytkownik zobowiązuje się do samodzielnego zapoznania się z warunkami Licencji Użytkownika i akceptuje jej postanowienia.

10. Każdy z Użytkowników, w tym w szczególności Beneficjenci oraz przedsiębiorcy, samodzielnie publikują, przy użyciu Serwisu materiały, w tym logotypy i inne oznaczenia oraz nazwy umieszczone przez Użytkownika w Serwisie i zapewniają, że do każdego Materiału, logotypu, oznaczenia etc. umieszczonego przez Użytkownika w Serwisie przysługuje mu pełnia praw. Jednocześnie każdy z Użytkowników udziela na rzecz Dostawcy Usługi nieograniczonej terytorialnie ani czasowo, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie nazwy, logotypu czy jakiegokolwiek innego oznaczenia albo zawartości umieszczonej przez Użytkownika w Serwisie w celach związanych w szczególności z działaniem Serwisu, aktywnością Użytkownika w Serwisie, promocją Serwisu. Licencja udzielana jest na wszelkich polach eksploatacji, jak w szczególności na polu eksploatacji, jakim jest rozpowszechnianie, publikowanie w sieci informatycznej w tym w internecie. Na pisemne żądanie Użytkownika przesłane na adres mailowy : adresinfo@sharingbee.pl Dostawca Serwisu usunie materiały Użytkownika z Serwisu.

11. Beneficjenci zobowiązują się do nie komunikowania się bezpośrednio ani pośrednio z Partnerami – Sponsorami, Rzucającymi Wyzwanie lub innymi Partnerami w kwestiach związanych z przedmiotem działania niniejszego Serwisu, zawieranymi umowami, kwestiami w których pośredniczy Serwis etc. W przypadku stwierdzenia naruszenia tego zobowiązania Dostawca Usługi jest uprawniony do niezwłocznego rozwiązania umowy z podmiotem, który dopuścił się naruszenia, zamknięcia jego konta oraz dochodzenia odszkodowania za poniesioną szkodę.

12. Dostawca Usług jest uprawniony do zawieszenia albo wstrzymania płatności do Beneficjenta, w każdym czasie, w przypadku powstania podejrzenia albo gdy wprost stwierdzi, że Beneficjent albo osoba uprawniona do działania w jego imieniu naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu lub w przypadku stwierdzenia, że Partner-Sponsor albo osoba uprawniona do działania w jego imieniu naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu lub inne warunki regulujące zasady współpracy Dostawcy Usług i Partnera Sponsora.

13. Logo Sharingbee, nazwa, wszelkiego rodzaju grafiki, przyciski ikon, skrypty, nazwy, oznaczenia, w tym oznaczenia towarowe, używane przez Dostawcę Usługi w Serwisie (Oznaczenia Sharingbee) stanowią wyłączną własność Dostawcy Usługi i mogą być używane przez Użytkowników wyłącznie w celach promocji i informacji o Misji zainicjowanej w Serwisie i wyłącznie w ramach Serwisu. Wszelkie inne wykorzystania, użycia Oznaczeń Sharingbee wymagają uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy Usługi określającej zakres, czas i rodzaj użycia danego Oznaczenia. § 6 Relacje z Użytkownikami i odpowiedzialność

1. Dostawca Usługi nie jest strona żadnej transakcji pomiędzy Użytkownikami, a jedynie udostępnia Użytkownikom Serwis w celu zbierania środków pieniężnych na określony cel. 

2. W związku ze świadczeniami wzajemnymi, jakie uzyskują Użytkownicy w zamian za udzielenie wsparcia finansowego Beneficjentom zastosowania nie znajdują przepisy ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. z 1933 r. Nr 22, poz. 162 z późn. zm.).

3. Dostawca usługi nie ponosi odpowiedzialności za nie wywiązanie się przez któregokolwiek z Użytkowników z ciążących na Użytkowniku obowiązków podatkowych ani innych o charakterze publicznoprawnym, jak w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za złożenie lub nie złożenie jakiejkolwiek deklaracji, uiszczenie podatku czy należności, świadomość co do istnienia po stronie Użytkownika jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z powszechnie obowiązującego przepisu prawa czy innej regulacji czy też za brak takiej świadomości.

4. Dostawca Usługi nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wywiązanie się, nie wywiązania się lub nienależytego wywiązania się z obowiązków Użytkowników wzajemnie wobec siebie, jak w szczególności za przekazanie lub nie przekazanie nagród, etc. 

5. Dostawca Usługi nie ponosi odpowiedzialności za przebieg i skutek transakcji płatniczych dokonywanych za pośrednictwem operatora albo serwisu płatności internetowych. 

6. Dostawca Usługi nie ponosi odpowiedzialności za warunki techniczne, jakimi dysponuje sprzęt Użytkownika i wynikającego z tego negatywne konsekwencje dla możliwości korzystania z wszelkich funkcjonalności Serwisu. 

7. Dostawca Usługi ma prawo  czasowego wyłączenia funkcjonowania Serwisu o dowolnej porze w celach związanych z jego obsługą i konserwacją.

8. Dostawca Usługi ma prawo do przeniesienia wszelkich praw do Serwisu, do jego całkowitej likwidacji lub zaprzestania świadczenia Usług częściowo lub w całości bez powiadomienia Użytkownika.

9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za rozpowszechnianie danych Użytkowników przez podmioty inne niż Dostawca Usługi.


§ 7 Przepisy szczególne dla Misji MyPlanet

W przypadku Misji MyPlanet obowiązują następujące zasady wyłączające stosowanie innych postanowień niniejszego Regulaminu odnoszących się do Misji MySocial :

- środki pieniężne przekazywane przez Użytkowników na rzecz Misji MyPlanet stanowią darowizny na rzecz Beneficjentów,

- Misja MyPlanet jest uważana za zakończoną sukcesem, jeżeli na rzecz Misji dokonano wpłaty jakiejkolwiek kwoty.

- Dostawca Usługi przekaże Beneficjentowi Misji MyPlanet wszystkie kwoty otrzymane na swój rachunek bankowy, od wspierających Misję niezależnie od ogólnej sumy zebranych środków z tym zastrzeżeniem, że :

- środki zgromadzone na rachunku na poczet danej Misji MyPlanet zostaną przekazane na rachunek, o ile przekroczą kwotę 100.- (słownie : sto) złotych po ich pomniejszeniu o należną prowizję. W przypadku, gdy zgromadzone w danym okresie środki będą mniejsze lub równe kwocie 100.- (słownie : sto) złotych zostaną przekazane Beneficjentowi w miesiącu, w którym zebrana kwota przekroczy 100.- (słownie : sto) złotych lub na koniec Misji MyPlanet o ile wcześniej nie przekroczą tej kwoty.

- Z tytułu świadczenia przez Dostawcę Usługi na rzecz Beneficjenta usługi polegającej na możliwości korzystania z Serwisu Dostawcy Usługi Beneficjent zapłaci na rzecz Dostawcy Usługi wynagrodzenie wynoszące 6 % kwoty, jaka została zebrana na daną Misję. Na wskazane wynagrodzenie składają się prowizja z tytułu procesowania i autoryzacji płatności w wysokości 2,5% oraz prowizja Dostawcy Usługi w wysokości 3,5%. 

- Beneficjent oświadcza, że akceptuje otrzymywania rachunków I faktur z tytułu dostawy Serwisu w wersji elektronicznej, 

- Akceptując niniejszy Regulamin Beneficjent wyraża zgodę na zasady zapłaty wynagrodzenia Dostawcy Usługi, jego wysokość oraz wyraża zgodę na dokonanie przez Dostawcę Usługi potrącenia należnego mu od Beneficjenta Misji MyPlanet wynagrodzenia z kwotą zebraną na cel Misji, w dacie, rozliczenia z Beneficjentem tej kwoty. 

- Twórca Misji oraz Beneficjent Misji MyPlanet nie są zobowiązani do dokonywania żadnych świadczeń wzajemnych, w tym do przekazywania jakichkolwiek nagród na rzecz Wspierających.

- Beneficjent Misji MyPlanet zobowiązuje się do samodzielnego wywiązania się z wszystkich obowiązków podatkowych, w tym do złożenia odpowiednich deklaracji lub innych dokumentów i do opłacenia podatku we własnym zakresie, jak w szczególności podatku od dokonanej na jego rzecz przez Wspierających darowizn, o ile obowiązek taki powstaje.

- Beneficjent Misji MyPlanet zobowiązuje się do wystawienia na życzenie firmy, która dokonała darowizny potwierdzenia otrzymanych kwot i dat ich otrzymania, 

-W przypadku Misji MyPlanet funkcjonuje program “My Bees” - program nagród oparty na punktach przyznawanych z tytułu pozytywnej aktywności Użytkownika tj. W szczególności dokonywanych płatnościach, przystąpieniu do Misji, zdobyciu Ambasadorów etc. a pozwalający na uzyskiwanie przywilejów w ramch Misji MyPlanet. 

4. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony wyrażnie stwierdzają, że każda z kwot, przelewanych przez SharingBee Sp. z o.o. na rzecz Beneficjentów Misji MyPlanet, ze środków pochodzących z prowizji przekazanych przez Partnerów – Sponsorów, w związku z zakupami dokonywanymi przez Użytkowników u Partnerów – Sposorów za pośrednictwem Serwisu stanowią Darowiznę SharingBee Sp. z o.o. za rzecz Beneficjenta na cele statutowe Beneficjenta. Darowizny dokonywane przez Użytkowników poprzez wpłaty na konto SharinBee Sp. zo.o. Stanowią darowizny każdego z Użytkowników 


§ 8 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w formie elektronicznej na stronie Serwisu oraz w wersji drukowanej w siedzibie Dostawcy Usługi.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. O zmianach każdy z Użytkowników będzie informowany poprzez wyskakujące okno Pop-Up z aktualna wersją Regulaminu. Korzystanie z Serwisu wymaga każdorazowego zaakceptowania przez Użytkownika zmian Regulaminu. 

3. W przypadku braku akceptacji Regulaminu dalsze korzystanie przez Użytkownika z Serwisu nie będzie możliwe a Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą Serwisu ulega rozwiązaniu. W takim przypadku dochodzi do zamknięcia konta Użytkownika. W takim przypadku Misja MySocial zostaje zamknięta a w przypadku Misji MyPlanet rolę Użytkownika Inicjującego przejmuje Dostawca Usługi w celu zapewnienia możliwości zakończenia Misji i przekazania środków do Beneficjenta.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisu prawa polskiego, jak w szczególności Kodeksu cywilnego.

5. Wszelkie spory powstałe w związku z szeroko rozumianym korzystaniem z Serwisu, w tym związane z rozliczeniami powstałymi w tym zakresie strony będą rozstrzygać w sposób polubowny, a w przypadku braku możliwości dokonania ustaleń w ten sposób spory będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd powszechny właściwości miejscowej dla dzielnicy Warszawa Mokotów.

6. Po uzyskaniu przez Serwis pełnej funkcjonalności obejmującej platformę crowdgfundingową MySocial Mission Regulamin zostanie uzupełniony o szczegółowe postanowienia dotyczące m.in. kwestii wynagrodzenia za korzystanie z Serwisu. My_Planet Mission by SharingBee

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły w naszej informacji o cookies Polityka Cookies Zamknij